Rekrytering och urvalsstöd

Expecto hjälper sina kunder att rekrytera medarbetare som med rätt kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper på bästa sätt kan bidra till företagets framgång.  Vi bistår ofta våra kunder i urvalet av kandidater i en rekryteringsprocess och tillför där en objektiv bedömning. En kombination av färdighets- och personlighetstester, kompetensbaserad intervju och referenstagning hjälper till att underbygga valet av kandidat och ger dessutom värdefull information om individens utvecklingspotential och hur företaget på bästa sätt tillvaratar den potentialen.

Assessment & Development

Det är svårt att särskilja potential från prestation. Ofta befordras individer på basis av deras historiska och nuvarande prestationer utan att man bedömt deras potential och deras förutsättningar att lyckas i en ny, större och mer utmanande roll.

Inom området Assessment & Development arbetar Expecto med bedömning och utvärdering av företagets identifierade talanger eller nya ledare men också av befintliga ledare och specialister som stöd i deras fortsatta utveckling. Den typen av genomlysning ger företaget viktig input till arbetet med ledarutveckling, successionsplanering och till det strategiska talent management arbetet.

På samma sätt som Expecto kan stötta i urvalsprocessen i en extern rekrytering där vi genom en kombination av testverktyg, strukturerad intervju och referenstagning hjälper till att underbygga valet av kandidat, kan vi stötta i interna rekryterings- och befordringsprocesser. Då genomförs på motsvarande sätt en bedömning av individer som är aktuella för en ny roll internt. Detta ger inte bara ett stabilt beslutsunderlag utan det ger också värdefull information om den aktuella individens utvecklingspotential och hur man på bästa sätt tillvaratar den potentialen.